Άνω του 90% των ξένων εταιρειών δηλώνει ικανοποιημένο από το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας

Στις 17 Ιανουαρίου το Συμβούλιο για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου της Κίνας πραγματοποίησε τακτική συνέντευξη τύπου, με επιγραμμική και μη παρουσία και προβολή. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Γιάνγκ Φαν (Yang Fan), μιλώντας σχετικά με την «Έκθεση για το επιχειρηματικό περιβάλλον των ξένων επιχειρήσεων στην Κίνα για το τέταρτο τρίμηνο του 2022», δήλωσε ότι οι ξένες επιχειρήσεις είναι γενικά ικανοποιημένες με το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας για την περίοδο που καλύπτει η Έκθεση. Συγκεκριμένα, το 90,22% των επιχειρήσεων δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο με την εύρεση επαγγελματικής στέγης και τη φορολογία, και το 88,26% αρκετά ικανοποιημένο με την πρόσβαση στην αγορά.

Το 88,75% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένες από τον «Κατάλογο βιομηχανιών που ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις» και το 87,04% ικανοποιημένο ή αρκετά ικανοποιημένο από τις «Διάφορες πολιτικές και μέτρα για την προώθηση και διάχυση του ξένου κεφαλαίου στη μεταποιητική βιομηχανία με στόχο τη σταθεροποίηση των αποθεμάτων και την ποιοτική βελτίωση». Το 86,31% των ξένων επιχειρήσεων δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο από τη συνετή νομισματική και πιστωτική πολιτική και το 86,06% από τις δημοσιονομικές πολιτικές και τις πολιτικές μείωσης των φόρων και τελών.

Αναφορικά με τις επενδυτικές τους προθέσεις, το 9,78 των ξένων επιχειρήσεων ανέφερε ότι αύξησε το κεφάλαιό του στην Κίνα κατά το τέταρτο τρίμηνο, και το 51,59% εξ αυτών ότι η πηγή αύξησης του κεφαλαίου τους στην Κίνα προήλθε από την επανεπένδυση των κερδών τους. Η «Κίνα ως στρατηγικό επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» και η «επέκταση στην αγορά» ήταν οι κύριοι λόγοι για την αύξηση του κεφαλαίου τους στη χώρα.

Ο Γιάνγκ Φαν δήλωσε ότι από το 2017 για να επτά συναπτά έτη το Συμβούλιο για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου της Κίνας πραγματοποιεί έρευνες μεγάλης κλίμακας για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας και δημοσιεύει σχετικές εκθέσεις. Η φετινή έκθεση έδειξε ότι πάνω από το 90% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν ικανοποιημένες, αρκετά ικανοποιημένες ή πολύ ικανοποιημένες από το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας. Μεταξύ των κριτηρίων, οι κοινωνικές πιστώσεις (4,53 μονάδες), οι δημοσιονομικές και φορολογικές υπηρεσίες (4,52 μονάδες) και το κοινωνικό κράτος δικαίου (4,50 μονάδες) έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Έκθεση συνοψίζει επίσης τα κύρια επιτεύγματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κίνας:

1)    Μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της καινοτομίας και διάχυσή τους από ορισμένα σημεία σε ευρύτερες περιοχές. Επέκταση των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων και ώθηση στη συνολική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας.

2)    Προώθηση της οικοδόμησης ενός έννομου επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης του νομικού συστήματος, της ενίσχυσης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και τήρηση μιας δίκαιης και υγιούς ανάπτυξης για την αγορά.

3)    Συνεχής θέσπιση σχετικών μέτρων, σταδιακή και συνεχής μείωση του διαπεριφερειακού και διυπηρεσιακού κόστους των συναλλαγών και σταδιακή κατάργηση των φραγμών της αγοράς.

4)    Λήψη πολλαπλών μέτρων στήριξης προς τις ξένες επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, και ενίσχυσή τους ώστε να εδραιωθούν στην Κίνα.

5)    Ενίσχυση του προσανατολισμού στην καινοτομία σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, βελτίωση του μετασχηματισμού των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, αύξηση της οικονομικής και φορολογικής υποστήριξης και συνεχής ενίσχυση της ζωτικότητας της καινοτομίας των επιχειρήσεων.